Podporte nás

Obchodné podmienky pre výlety


Podmienky výletov s Mountain Lovers platné od 1.1.2022

Úvodné ustanovenia

Objednávateľ: osoba, ktorá je v objednávke uvedená ako „Objednávateľ“

Poskytovateľ: Play On, Rozkvet 2049/98-27, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 42143861, DIČ: 2022823011

Zastúpenie: Juraj LUKÁŠ

Vznik zmluvných vzťahov a platba poplatku

1. Poplatok za výlet je potrebné uhradiť v lehote 7 dní od odoslania objednávky. Pokiaľ Objednávateľ neuhradí poplatok za výlet v uvedenej lehote, objednávka sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi

2. Poplatok za výlet sa považuje za uhradený momentom pripísania na účet Poskytovateľa.

3. Poplatok za výlet uhradí Objednávateľ prevodom, alebo vkladom na účet Poskytovateľa vedený vo FIO BANKE, číslo účtu SK9883300000002301094118. Presné platobné pokyny budú Objednávateľovi zaslané e-mailom po odoslaní objednávky.

Odstúpenie od zmluvy

4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, vždy však len písomnou formou. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi. Písomnou formou sa rozumie e-mail.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok a to:

  • vo výške 20% z ceny výletu v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote menej ako 14 dní pred nástupom na výlet. Plná suma bude vrátená Objednávateľovi iba v prípade, ak sa jemu alebo Poskytovateľovi, podarí nájsť náhradu.
  • vo výške 50% z ceny výletu v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote menej ako 7 dní pred nástupom na výletPlná suma bude vrátená Objednávateľovi iba v prípade, ak sa jemu alebo Poskytovateľovi, podarí nájsť náhradu.
  • v prípade odhlásenia menej ako 48 hodín pred začatím výletu nemá Objednávateľ nárok na vrátenie uhradenej sumy. Plná suma bude vrátená Objednávateľovi iba v prípade, ak sa jemu alebo Poskytovateľovi, podarí nájsť náhradu.

5. V prípade neúčasti Objednávateľa na výlete zo závažných zdravotných dôvodov (úraz alebo choroba) Poskytovateľ vráti Objednávateľovi plnú časť poplatku za výlet - mínus alikovotná čiatka za ubytovanie a dopravu. Alikvotná čiatka bude oznámená Objednávateľovi až po skončení výletu, podľa reálnych nákladov.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť zaplatený poplatok za výlet ponížený o prípadné storno poplatky v zmysle bodu č.4 tohto dokumentu, do 14 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi. Písomnou formou sa rozumie e-mail.

7. V prípade, že počas trvania výletu dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za výlet a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie / zranenie Objednávateľa.

8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výlet v prípade, že sa nedosiahne minimálny počet účastníkov, alebo pre iné nepredvídateľné okolnosti (extrémne zlá predpoveď počasia) - v tom prípade je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatený poplatok v plnej výške.